Mail :  info@termoment.com
GSM : 0 (542) 328 85 24

 • Anasayfa
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/pages/Termoment-So%C4%9Futma-Sistemleri/266615976868151
  • TERMOMENT İLE HAYAL ÖTESİ PROJELER
  • UZUN SÜRELİ DOSTLUKLAR
  • iSTEKLERİNİZE HIZLI ÇAZÜMLER
  • TERMOMENT İLE YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Et Ürünleri İşleme Tesisi Ve Pazarlanması İçin 2019 Hibe Kredileri

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

 

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

 

AMAÇ

 

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması alt-tedbiri kapsamındaki destek faaliyetleri iki ayrı bütçe kalemi altında toplanmıştır. Bu faaliyetlerin desteklenmesindeki amaç;

 

Bütçe Kalemi 1 (Kırmızı Et İşleme ve Pazarlama) Kombinalara ait olanlar dahil olmak üzere;

 

    ve 2.sınıf kesimhanelerin (sığır/keçi/koyun) ve/veya küçük ölçekli kırmızı et işleme tesislerinin alt yapılarının Topluluk standartlarına ulaştırılması ve yeni teknolojilerin uygulanması ile genel performansı ve rekabet gücünün geliştirilmesi

 

Bütçe Kalemi 2 (Kanatlı Eti İşleme ve Pazarlama) Kombinalara ait olanlar dahil olmak üzere;

 

Küçük ve orta ölçekli kanatlı eti kesimhanelerinin ve/veya küçük ölçekli kanatlı eti işleme tesislerinin alt yapılarının, Topluluk standartlarına ulaştırılması ve yeni teknolojilerin uygulanması ile genel performansı ve rekabet gücünün geliştirilmesidir.

 

Desteklenecek Yatırımlar

 

    Bu program yalnız yukarıda belirtilen tanımlara uyan işletmelerce yapılacak yatırımlara ilişkindir. İşletmeler birden fazla tesisten oluşabilir

    Destekten faydalanabilmek için, projelerin, yatırım sonunda yukarıda belirtilen “Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması” alt tedbiri ile öngörülen amaçlara uygun nitelikte olması şarttır.

 

    Başvuru şartı olarak mevcut işletme, ulusal minimum standartlara uygun olmalıdır.

    Yatırım sonunda ilgili AB standartları karşılanmalıdır.

    Yeni işletme ya da mevcut bir işletme içinde yeni tesis kurulumu, yalnızca et ve et ürünleri işlenmesi ve pazarlanması alt-tedbiri kapsamında, başvuru aşamasında ilde et ürünleri sektörüyle ilgili kapasite fazlası olmaması durumunda destek için uygundur.

 

Et ve Et Ürünlerinin İşlenme Tesislerine Hibe Desteği Sağlanacak Mali Desteğin Şekli, Kaynağı, Uygun Harcama Tutarı ve Destek Miktarının Hesaplanması ve Taksit Sayısı

 

Şekli ve Kaynağı

 

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, AB ve Türkiye Cumhuriyeti eş-finansmanından oluşturulan IPARD Program Fonudur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

 

Uygun Harcama

 

Tutarı Faydalanılacak desteğin parasal tutarının hesaplanmasında “uygun harcamalar” esas alınacaktır. Uygun harcamaların neler olduğu ekli dosyada  “Uygun Harcamalar” bölümünde açıklanmaktadır.

 

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması alt tedbiri kapsamında her bir yatırım için uygun harcamaların toplam değeri; 30.000 avrodan az, 3.000.000 avrodan fazla olamaz.

 

Destek Miktarının Hesaplanması

 

Faydalanıcı tarafından, yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, bildirilen uygun harcama tutarının %50’sini Kamu Katkısı (AB ve Türkiye Cumhuriyeti Katkısı), diğer %50’sini ise Başvuru Sahibinin katkısı oluşturacaktır. Başka bir ifadeyle, uygun harcamaların %50 nispetindeki kısım için destek sağlanmaktadır. Ancak, aşağıdaki hallerde Kamu Katkısı oranları artacak, dolayısıyla başvuru sahibinin katkısı da buna bağlı olarak azalacaktır.

 

Taksit Sayısı:

 

0- 250.000 avro arasında ise ödeme tek taksitte yapılır.

 

250.001 -1.000.000 avro arasında ise ödeme bir ya da iki taksitte yapılabilir.

 

1.000.001-3.000.000 avro arasında ise ödeme bir, iki ya da üç taksitte yapılabilir.

Et ve Et Ürünlerinin İşlenme Tesislerine Hibe Desteği BAŞVURU KOŞULLARI

 

Kamu tüzel kişilikleri hariç olmak üzere, ulusal kanunlarca tanınmış gerçek ve tüzel kişiler (Kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir.), gerekli uygunluk koşullarını sağlamak kaydıyla yatırımı kapsamında yapacağı harcamalardan, uygun kabul edilenlerin kamu katkısından karşılanmasını talep edebilir.

 

Bu alt tedbir kapsamında, mevcut işletmenin modernizasyonu ve mevcut işletmede yeni tesis kurulumunun yanında yeni işletme kurulumu da desteklenmektedir.

 

İşletmenin Sağlaması Gereken Koşullar

 

Destek için başvuran tüm işletmeler;

 

    250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık cirosu ve/veya yıllık bilançosu 40 milyon TL’yi aşmayan küçük ya da orta ölçekli işletmeler kapsamında olmalıdır.

    Mevcut işletmeler aşağıdaki kanunlarla belirtilen üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalıdır.

 

    5179 Sayılı Gıda Kanunu veya 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı resmi gazetede yayınlanan “İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik”,

 

    Ulusal Vergi Sistemine kayıtlı olmalıdır.

    Tarımsal işletme yatırımını aşağıda belirtilen illerde uygulanmalıdır.

 

Bütçe Kalemi 1 (Kırmızı Et İşleme ve Pazarlama)

 

Mevcut işletme sığır, koyun ve keçi türü hayvan kesimi ve/veya 852/2004 sayılı Komisyon Tüzüğü Madde 2’de tanımlandığı şekilde ısıtma, tütsüleme, kürleme, olgunlaştırma, marinasyon, kurutma, ekstrakte etme, ekstrüzyon işlemlerini veya bu işlemlerin kombinasyonlarını içeren süreçlerle ilk ürünün temel olarak değiştirilerek işlenmesi ve pazarlanması üzerine faaliyet göstermelidir.

 

Kesimhane ise;

 

– Günlük en az 30 sığır ve 50 koyun/keçi cinsi, en fazla 250 sığır ve 2.000 koyun/ keçi cinsi hayvan kesim kapasitesine, ya da

 

– Sadece sığır kesimi gerçekleştiriyorsa, günlük en az 36, en fazla 500 hayvan Sadece koyun ve keçi kesimi gerçekleştiriyorsa, günlük en az 290, en fazla 4.000 hayvan kesim kapasitesine sahip olmalı,

 

Et İşleme Tesisi ise;

 

– Günlük en az 0,5 Ton, en fazla 5 Ton günlük kurulu et işleme kapasitesine sahip olmalıdır.

 

Kombina ise;

 

– Kesimhane için başvurması durumunda, kesimhane için yukarıda istenen şartlara sahip olmalıdır,

 

– Et işleme için başvurması durumunda et işleme için yukarıda istenen şartlara sahip olmalıdır,

 

– Kesimhane ve et işlemeye aynı anda başvurması durumunda, kesimhane ve et işleme için istenen şartlara aynı anda sahip olmalıdır.

 

Bütçe Kalemi 2 (Kanatlı Eti İşleme ve Pazarlama)

 

Mevcut işletme kanatlı hayvan kesimi ve/veya 852/2004 sayılı Komisyon Tüzüğü Madde 2’de tanımlandığı şekilde ısıtma, tütsüleme, kürleme, olgunlaştırma, marinasyon, kurutma, ekstrakte etme, ekstrüzyon işlemlerini veya bu işlemlerin kombinasyonlarını içeren süreçlerle ilk ürünün temel olarak değiştirilerek işlenmesi ve pazarlanması üzerine faaliyet göstermelidir.

 

Kesimhane ise;

 

– Saatte en az 1.000 tavuk, en fazla 5.000 tavuk kesim kapasitesine, ya da

 

– Saatte en az 100 hindi, en fazla 1.000 hindi kesim kapasitesine sahip olmalı,

 

Et İşleme Tesisi ise;

 

– Günlük en az 0,5 Ton, en fazla 5 Ton kurulu et işleme kapasitesine sahip olmalıdır.

 

Kombina ise;

 

– Kesimhane için başvurması durumunda kesimhane için yukarıda istenen şartlara sahip olmalıdır,

 

– Et işleme için başvurması durumunda et işleme için yukarıda istenen şartlara sahip olmalıdır,

 

– Kesimhane ve et işlemeye aynı anda başvurması durumunda, kesimhane ve et işleme için istenen şartlara aynı anda sahip olmalıdır.

 

Başvuru Sahibinin Sağlaması Gereken Koşullar

 

    Başvuru sahibi (tüzel kişilik ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) başvuru sunulduğu tarihte65 yaşın üzerinde olmamalı(66 yaşından gün almış olmamalıdır).

    Başvuru sahibi; gerçek/tüzel  kendisi veya bir daimi çalışanı;

 

    Başvuru yapılan alanda Tarım Meslek veya Teknik Lisesi diploması veya ilgili alanda uzmanlık üzerine ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora diplomasına sahip olmalıdır,

 

Veya;

 

    Tarım veya ilgili bir uzmanlık alanında en az 3 yıl çalıştığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan hizmet  dökümü,

 

Veya;

 

    Hayvan kayıt sistemine en az 3 yıl kayıtlıolduğunu gösteren belge ibraz edilmelidir.

 

Başvuramayacak Olanlar

 

Aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birinin varlığı halinde, diğer tüm koşullar sağlansa dahi destek almak amacıyla başvurulamaz.

 

(a) Haklarında iflas, konkordato veya tasfiye kararı alınanlar, malvarlığı veya işlerinin yönetimi atanmış kayyum veya vasi tarafından idare edilenler,

 

(b) Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal hükümleri uyarınca, sosyal sigorta primi veya vergi yükümlülüğü bulunup ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyenler,

 

(c) Hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet, irtikap veya rüşvet suçlarından kesin hüküm giymiş olanlar,

 

(d) Başvuru aşamasında, proje uygulama ve uygulama sonrası dönemde TKDK tarafından kara listeye alınanlar,

 

(e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

 Et ve Et Ürünlerinin İşlenme Tesislerine Hibe Desteği IPARD KAPSAMINDA UYGUN OLAN VE UYGUN OLMAYAN HARCAMALAR

 

Uygun Harcamalar

 

Makine–ekipman alımı,

 

Yapım işleri,

 

Hizmet alımı (genel harcamalar) ve

 

Görünürlük harcamaları destek tutarının belirlenmesine esas olacak uygun harcamalardır.

 

Uygun Olmayan Harcamalar

 

Aşağıda belirtilenler uygun olmayan harcamalar olarak kabul edilmekte olup, bu harcamalar için destek talebinde bulunulamaz.

 

Arazi ve mevcut binaların satın alınması,

 

İkinci el makine ve ekipman alımı,

 

Canlı hayvan satın alınması,

 

Zirai ürün haklarının,

 

Yıllık bitkilerin ve onların ekimlerinin satın alınması,

 

KDV ve ÖTV dâhil olmak üzere vergi ve harçlar,

 

Gümrük resmi ve ithalat vergileri,

 

İşletme giderleri,

 

Bakım ve amortisman giderleri,

 

Her türlü kira gideri, Kiralayanın marjı, faizin yeniden finansman maliyetleri, işletme giderleri ve sigorta masrafları gibi kira-satın alma ile bağlantılı maliyetler,

 

Banka ücretleri, teminat masrafları ve benzeri ücretler,

 

Döviz-TL ile ilgili dönüşüm masrafları, ücretleri ve kambiyo kayıpları,Para cezaları, mali cezalar ve dava masrafları,

 

Faydalanıcı tarafından yapılan ayni katkılar,Yardımın yönetimi ve uygulanmasında kamu idaresi tarafından üstlenilen masraflar, yani Program Otoritesine ait masraflar ve özellikle genel giderler, kira giderleri ve yönetim, uygulama, izleme ve kontrol faaliyetlerinde istihdam edilen personelin maaşları.

 

BAŞVURU SAHİBİNİN SUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

 

Başvuru sahibi aşağıdaki bilgi ve belgeleri “Başvuru Paketi” şeklinde sunmak zorundadır.

 

Başvuru Paketi;

 

(a) Başvuru Formu ve ekleri,

 

(b) İş Planı

 

(c) Teknik Proje’den oluşmaktadır.

 

Başvuru Formu Ekinde Sunulacak Resmi Belgeler

 

Bu tedbir kapsamında yapılacak başvurular için hangi belgelerin zorunlu olduğu ve hangi belgelerin IPARD programı proje seçimine esas sıralama kriterlerini sağlamak için gerekli olduğu (zorunlu olmayan belgeler) aşağıda gruplandırılmıştır.

 

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Yatırımları İçin Gerekli Belgeler:

 

    Nüfus Cüzdanın Kopyası/Nüfus Kayıt Örneği

 

Başvuru sahibinin gerçek kişi olması durumunda kendisine, tüzel kişi olması durumunda tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişiye ait olmalı ve T.C. Kimlik numarası üzerinde yer almalıdır.

 

    Noter Onaylı İmza Sirküleri

 

Sadece tüzel kişilerden istenmekte olup yetkili kişiye ait olmalıdır. (İmza sirkülerinin geçerlilik tarihi Kurum ile olası sözleşme imzalama tarihini kapsamalıdır.)

 

    Vadesi Geçmiş Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge

 

Başvuru sahibi tarafından, ilgili Vergi Dairesinden resmi yazı olarak ya da internet vergi dairesinden çıktı olarak alınmalıdır. (Bu belgeler başvuru teslim tarihinden önceki 30 gün içerisinde alınmış olmalıdır.)

 

    Vadesi Geçmiş Prim Borcu Olmadığına Dair Belge/Sistemde Kaydı Bulunmadığına Dair Resmi Yazı

 

Başvuru sahibi tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerinden resmi yazı olarak ya da Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesinden çıktı olarak alınmalıdır. (Bu belgeler başvuru teslim tarihinden önceki 30 gün içerisinde alınmış olmalıdır.)

 

    Mesleki Yeterlilik Belgesi

 

Başvuru sahibi (gerçek kişi için kendisinin/tüzel kişiliklerde bir daimi çalışanın) ü

 

Başvuru yapılan alanda Meslek ve Teknik Lisesi diploması veya ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora diploması ya da

 

Tarım veya ilgili uzmanlık dalında en az 3 yıllık tecrübesini gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerinden almış olduğu hizmet dökümü ya da

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü/Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden Hayvan Kayıt sistemine en az 3 yıllık kaydını gösteren belge

 

    Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi

 

Mevcut işletme için, 5179 Sayılı Gıda Kanununa veya 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu göre halk sağlığı ve gıda hijyeni konularında ulusal minimum standartların sağlandığını gösteren bu belge Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü(GKGM)/Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden alınmış olmalıdır. Mevcut işletmeler için daha önce ilgili belediyelerden, İl Özel İdarelerinden, Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliklerinden alınmış “Çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesi” de geçerli olarak kabul edilecektir.

 

    Çalışma İzni Belgesi

 

Mevcut işletme için, 5179 Sayılı Gıda Kanununa veya 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu göre halk sağlığı, gıda hijyeni, hayvan sağlığı ve hayvan refahı konularında ulusal minimum standartların sağlandığını gösteren bu belge Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM)/ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden alınmış olmalıdır (Çalışma İzni Belgesi üzerindeki kapasite, kapasite raporu ile uyumlu olmalıdır.)

 

    İşletme Belgesi

 

Mevcut işletme için, iş güvenliği konusunda ulusal minimum standartları sağladığını gösteren bu belge Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinden alınmış olmalıdır. (Bu belge işletme son aya ait aylık prim ve hizmet dökümüne göre 50 ve daha fazla kişi istihdam ediyorsa alınmalıdır.)

 

    “Çevre İzin Belgesi” veya “Çevre İzin ve Lisans Belgesi” veya “Geçici Faaliyet Belgesi” veya “Çevre İzin Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi Alınmasına Gerek Olmadığına Dair Resmi Yazı”

 

Mevcut işletme için, kombinalar/kırmızı et kesimhanesi veya et işleme tesisi veya günlük 5000 ve üzeri kesim kapasitesine sahip kanatlı et kesimhanesi olması durumunda, çevre koruma konusunda ulusal minimum standartların sağlandığını gösteren bu belge Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden alınmış olmalıdır.

 

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, bir sene boyunca geçerli olan “Geçici Faaliyet Belgesi” alabilen ve mevcut işletme kapsamında başvuruda bulunan başvuru sahipleri uygun kabul edilip, sözleşme imzalama aşamasında Çevre İzin Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesini Kurumumuza sunmakla yükümlüdürler. (Belgenin geçerlilik tarihi kurum ile olası sözleşme imzalanma tarihini kapsamalıdır.) Ya da Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, “Çevre İzin Belgesi” veya “Çevre İzin ve Lisans Belgesi” almaya gerek olmadığı durumlarda, başvuru sahipleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı /Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden alınmış“Çevre İzin Belgesi” veya “Çevre İzin ve Lisans Belgesi” almaya gerek olmadığına dair resmi yazı sunmakla yükümlüdürler. (Bu belge Başvuru çağrı ilanından sonra alınmış olmalıdır.)

 

    İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

 

Mevcut işletme için, Belediyelerden ya da İl Özel İdarelerinden ya da Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliklerinden alınmış olmalıdır.

 

    İşletme KOSGEB’e üye ise, KOBİ Bilgi Beyannamesi

 

İşletmede 250’den az kişi istihdam edildiği ve yıllık ciro ve/veya yıllık bilançosunun 40 Milyon TL’yi aşmadığını gösteren beyanname. (Bu belge Kurum başvuru çağrı ilanına çıktıktan sonra alınmış olmalıdır.)

 

12.İlde Kapasite Fazlası Olmadığına Dair Belge

 

Yeni bir işletme kurulması ya da mevcut işletme içinde yeni tesis kurulması durumunda, süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması alt tedbiri kapsamında başvuru aşamasında başvuru yapılan ilde süt sektörüyle ilgili kapasite fazlası olmadığını gösteren bu belge Gıda, ve Kontrol Genel Müdürlüğü/Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden alınmış olmalıdır. (Bu belge Kurum başvuru çağrı ilanına çıktıktan sonra alınmış olmalıdır.)

 

    İşletme KOSGEB’e Üye Değil ise, Aylık Prim ve Hizmet Dökümü veya Sistemde Kaydı Bulunmadığına Dair Resmi Yazı

 

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerinden alınmış işletmenin son iki yıla ait (varsa) aylık prim ve hizmet dökümü veya Sistemde kaydı bulunmadığına dair resmi yazı. (İşletme KOSGEB’e üye değilse bu belge zorunludur ve başvuru teslim tarihinden önceki 30 gün içerisinde alınmış olmalıdır.)

 

    Başvuru sahibi, yatırımın yapılacağı taşınmazın sahibi değil ise sağlaması gereken belgeler:

 

Başvuru sahibinin yatırımın uygulanacağı taşınmaz üzerinde üst hakkına sahip olduğunu gösteren, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı Tapu Sicil Müdürlüklerinden alınmış bir “resmi senet” VEYA

 

Sanayi Bölgelerinden alınmış arsa tahsis sözleşmesi VEYA

 

Maliye Bakanlığından alınmış “kullanım izni sözleşmesi” VEYA

 

Başvuru sahibinin taşınmaz üzerinde intifa hakkına sahip olduğunu gösteren, tapu sicil müdürlüklerinden alınmış bir “resmi senet” (Bu belge sadece yatırımın yapı ruhsatı gerektirmeyen yapım işlerini içermesi(mevcut binalarda yapılacak esaslı olmayan tadilat işleri için) veya yapım işlerini içermemesi durumlarında kabul edilebilir) VEYA

 

Noter onaylı kira sözleşmesi (Bu belge sadece yatırımın yapı ruhsatı gerektirmeyen yapım işlerini içermesi(mevcut binalarda yapılacak esaslı olmayan tadilat işleri için)veya yapım işlerini içermemesi durumlarında kabul edilebilir).

 

    Takyidatlı Tapu Kayıt Belgesi

 

Başvuru sahibinin yatırımın uygulanacağı taşınmazlarına ait, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı Tapu Sicil Müdürlüklerinden alınmış belge (Bu belge Başvuru çağrı ilanından sonra alınmış olmalıdır.) (Başvuru sahibi yatırımın uygulanacağı arazinin sahibi değil ve arazi kullanım izni sözleşmesi veya arsa tahsis sözleşmesi getirmiş ise bu belge aranmaz.)

 

    Banka/Tarım Kredi Kooperatifi Kredi Niyet Mektubu

 

Bankadan ya da Tarım Kredi Kooperatifinden kredi alınması durumunda, TKDK ile protokol imzalamış bir bankadan/ Tarım Kredi Kooperatifinden alınmış olmalıdır. (Bu belge Kurum başvuru çağrı ilanına çıktıktan sonra alınmış olmalıdır.)

 

    Yatırımın Uygulama Alanına Ait Koordinat Bilgilerini Gösteren Belge

 

Kadastro Müdürlüğünden ya da Lisanslı Harita Bürolarından ya da Özel Harita Bürolarından alınmalıdır. (ITRF/ED50 koordinat sistemine göre). (Bu belge Kurum başvuru çağrı ilanına çıktıktan sonra alınmış olmalıdır.)

 

    Müflis Olmadığına ve Konkordato İlan Etmediğine İlişkin Belge

 

Sadece tüzel kişilerde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Sicil Memurluğu’ndan temin edilmelidir. (Bu belge Başvuru çağrı ilanından sonra alınmış olmalıdır.)

 

    Banka Hesap Bilgileri Tanımlama Formu

 

Banka hesap bilgileri faydalanıcı bilgileri ile aynı olmak zorundadır. Başvuru sahibi gerçek kişi ise, banka hesap adı gerçek kişiye, başvuru sahibi tüzel kişi ise banka hesap adı tüzel kişiliğe ait olmalıdır. Başvuru sahibi tarafından ilgili bankadan alınmalıdır. (Bu belge Başvuru çağrı ilanından sonra alınmış olmalıdır.)

 

    Adli Sicil( Sabıka) Kaydı

 

Başvuru sahibine ait (tüzel kişi olması durumunda en fazla hisseye sahip ortağına ve tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişiye ait)sabıka kaydı. (Bu belge Başvuru çağrı ilanından sonra alınmış olmalıdır.)

 

    Eksiklikler Listesi

 

Mevcut işletme için, Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili Genel Müdürlüğü’nün AB müktesebatı temelinde gıda işletmelerinin sınıflandırılması çalışması neticesinde düzenlenmiş bu belge (1 Nolu Belge, Ulusal Yetkili Otorite İçin Belge, 852/2004 Yapısal Gereklilikler İçin Kontrol Listesi, 853/2004 Özel Yapısal Gereklilikler İçin Kontrol Listesi) Gıda, ve Kontrol Genel Müdürlüğü )/ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden alınmış olmalıdır. (Bu belge Kurum başvuru çağrı ilanına çıktıktan sonra alınmış olmalıdır.)

 

    İşletmenin Son Aya ait Aylık Prim ve Hizmet Dökümü veya Sistemde Kaydı Bulunmadığına Dair Resmi Yazı,

 

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerinden alınmalıdır.(Bu belge başvuru teslim tarihinden önceki 30 gün içerisinde alınmış olmalıdır) 20.Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi* , Mevcut işletme için, halk sağlığı ve gıda hijyeni konularında ulusal minimum standartları sağlandığını gösteren bu belge Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü/Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden alınmalıdır. Mevcut işletmeler için daha önce ilgili belediyelerden, il özel idarelerinden, organize sanayi bölgesi tüzel kişiliklerinden alınmış “Çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesi” de geçerli olarak kabul edilecektir.

 

23.Kapasite Artırımına Gidecek ya da Yeni Kurulacak İşletmeler için Ön Kapasite Değerlendirme Raporu,

 

Yeni kurulacak işletmeler veya kapasite artırımına gidecek mevcut işletmeler için planlanan yatırımın IPARD programı kapasite sınırları içerisinde olduğunu gösteren bu belge Ticaret ve/veya Sanayi Odalarından alınmış olmalıdır.

 

Belgenin alınması amacıyla, planlanan yatırıma ait Teknik Projeye konu olan belgeler ve A10-Makine-Ekipman yerleşim planı ve listesi ile Ticaret ve/veya Sanayi Odalarına başvuru yapılmalıdır. Sunulan ön kapasite değerlendirme raporunun kopyası başvuru tarihinden önceki 30 gün içerisinde Ticaret ve/veya Sanayi Odalarından onaylı olmalıdır. Noter ve TKDK İl Koordinatörlüğü tarafından onaylanmış kopyalar geçerli olarak kabul edilmeyecektir.

 

24.Mevcut İşletmeler için Kapasite Raporu

 

Mevcut işletme için, işletmenin kesim veya işleme kapasitesini gösteren bu belge Sanayi ve/veya Ticaret Odası’ndan alınmış olmalıdır.

 

Bu belge ;

 

Kırmızı Et Kesimhanesinin günlük;

 

– En az 30 sığır + 50 koyun/keçi cinsi, en fazla 250 sığır + 2.000 koyun/keçi cinsi hayvan kesim kapasitesine sahip olduğunu ya da,

 

– Sadece sığır kesimi gerçekleştiriyorsa en az 36, en fazla 500 hayvan kesim kapasitesine sahip olduğunu ya da,

 

– Sadece koyun/keçi kesimi gerçekleştiriyorsa en az 290, en fazla 4.000 hayvan kesim kapasitesine sahip olduğunu göstermelidir.

 

Kanatlı Eti Kesimhanesinin saatte;

 

– En az 1.000 tavuk, en fazla 5.000 tavuk kesim kapasitesine sahip olduğunu ya da,

 

– En az 100 hindi, en fazla 1.000 hindi kesim kapasitesine sahip olduğunu göstermelidir.

 

Et İşleme Tesisinin günlük;

 

– En az 0,5 ton, en fazla 5 ton kurulu işleme kapasitesine sahip olduğunu,

 

Kombina ise;

 

– Kesimhane için başvurması durumunda, kırmızı et ya da kanatlı et kesimhanesi için yukarıda istenen kapasitelere sahip olduğunu,

 

– Et işleme için başvurması durumunda kırmızı et ya da kanatlı et işleme için yukarıda istenen kapasiteye sahip olduğunu,

 

– Kesimhane ve et işlemeye aynı anda başvurması durumunda, kesimhane ve et işleme için istenen kapasitelere aynı anda sahip olduğunu göstermelidir. (Bu belgelerin geçerlilik tarihi kurum ile sözleşme imzalanma tarihini kapsamalıdır.)

 

Sunulan kapasite raporunun kopyası Ticaret ve/veya Sanayi Odası tarafından başvuru tarihinden önceki 30 gün içerisinde onaylanmış olmalıdır. Noter ya da TKDK İl Koordinatörlükleri tarafından onaylı kopyalar geçerli olarak kabul edilmeyecektir.

 

Kırmızı Et Kesimhaneleri ve Kırmızı Et İşleme Tesisleri (Bütçe Kalemi 1) için IPARD Programı Sıralama Kriterlerine Göre Gerekli Belgeler (Bu belgeler zorunlu değildir.)

 

    Rendering Tesisleri ile Yapılan Noter Onaylı Sözleşme / Yem İmal Ruhsatı

 

Mevcut İşletmenin, atıkların değerlendirilmesi için rendering tesisleri ile sözleşmesinin bulunması durumunda “Rendering Tesisleri ile Yapılan Noter Onaylı Sözleşme” (Bu belgenin geçerlilik tarihi kurumla sözleşme imzalanma tarihini kapsamalıdır.) ya da;

 

Mevcut işletmenin, rendering tesisine sahip olması durumunda; Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü(GKGM) /Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerinden temin edilen “Yem İmal Ruhsatı”.

 

    Organik Tarım Sertifikası

 

Mevcut işletmeler için, eğer başvuru sahibi Organik Tarım Sertifikasına sahip ise, ilgili sertifikasyon kuruluşlarından alınmış “Organik Tarım Sertifikası’’ (Bu belgenin geçerlilik tarihi başvuru teslim tarihini kapsamalıdır.)

 

    Kırmızı Et Kesimhanesinin Karkas Sınıflandırmasını Gerçekleştirdiğine Dair Belge

 

Mevcut işletmeler için, kesimhanelerin karkas sınıflandırmasını gerçekleştirmesi durumunda; “Kırmızı Et Kesimhanesinin Karkas Sınıflandırmasını Gerçekleştirdiğine dair belge.” (Bu belgenin geçerlilik tarihi kurumla sözleşme imzalanma tarihini kapsamalıdır.)

 

Kanatlı Eti Kesimhaneleri ve Kanatlı Eti İşleme Tesisleri (Bütçe kalemi 2) için IPARD Programı Sıralama Kriterlerine Göre Gerekli Belgeler (Bu belgeler zorunlu değildir.) 

 

    Rendering Tesisleri ile Yapılan Noter Onaylı Sözleşme /Yem İmal Ruhsatı

 

Mevcut işletmenin, atıkların değerlendirilmesi için rendering tesisleri ile sözleşmesinin bulunması durumunda “Rendering Tesisleri ile Yapılan Noter Onaylı Sözleşme” (Bu belgenin geçerlilik tarihi kurumla sözleşme imzalanma tarihini kapsamalıdır.) ya da;

 

Mevcut işletmenin, rendering tesisine sahip olması durumunda; Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü(GKGM) /Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerinden temin edilen “Yem İmal Ruhsatı”.

 

    Organik Tarım Sertifikası

 

Mevcut işletmeler için, eğer başvuru sahibi Organik Tarım Sertifikasına sahip ise, ilgili sertifikasyon kuruluşlarından alınmış “Organik Tarım Sertifikası’’(Bu belgenin geçerlilik tarihi başvuru teslim tarihini kapsamalıdır.)

 

IPARD Programı Sıralama Kriterlerine Göre Puanlama

 

İş Planı Değerlendirmesi ve Puanlaması İş planı 3 ana başlıkta ve toplamda 100 puan üzerinden)

ALINTIDIR:http://www.tarimsalhibe.com/13-cagri-tkdk-hibeleri/et-ve-et-urunlerine-tesislerine-hibe/
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam59
Toplam Ziyaret147747