Mail :  info@termoment.com
GSM : 0 (542) 328 85 24

 • Anasayfa
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/pages/Termoment-So%C4%9Futma-Sistemleri/266615976868151
  • TERMOMENT İLE HAYAL ÖTESİ PROJELER
  • UZUN SÜRELİ DOSTLUKLAR
  • iSTEKLERİNİZE HIZLI ÇAZÜMLER
  • TERMOMENT İLE YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Süt Ürünleri İşleme Tesisi Ve Pazarlanması İçin 2019 Hibe Kredileri

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasi (Süt Ürünleri İşleme Tesisi Hibeleri)

 

AMAÇ

 

Amaç Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasi (Süt Ürünleri İşleme Tesisi Hibeleri)  alt-tedbiri kapsamındaki destek faaliyetleri iki ayrı bütçe kalemi altında toplanmıştır. Bu faaliyetlerin amacı;

 

Süt İşleyen İşletmeler için (Bütçe Kalemi 1)

 

(a) Kapasiteleri günlük 10-70 ton arasında olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin desteklenerek

 

-Topluluk standartlarına ulaştırılması,

 

-Yeni teknolojiler kullanarak performanslarının ve rekabet güçlerinin artırılması.

 

(b) Modern süt sağım üniteleri ve soğutma tanklarına sahip süt üreticileri/üretici örgütleri ile tedarik sözleşmeleri imzalamış olan süt işleme tesislerin sunduğu projelerin desteklenmesi yoluyla,

 

-Entegre süt toplama ve işleme ağının kurulmasının teşvik edilmesi

 

(c) Kısıtlı sayıdaki mikro işletmenin (günlük 10 tondan az kapasiteye sahip olanlar)

 

-Topluluk standartlarına ulaşmasının desteklenmesi ve

 

-Günlük kapasitelerinin ekonomik sürdürülebilirlik eşiği olarak belirlenen 10 tona ulaştırılması,

 

Süt Toplayan Üretici Örgütleri için (Bütçe Kalemi 2)

 

Üretici örgütlerinin süt toplama merkezleri kurması konusunda desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasi (Süt Ürünleri İşleme Tesisi Hibeleri) BAŞVURU KOŞULLARI

Kamu tüzel kişilikleri hariç olmak üzere, ulusal kanunlarca tanınmış gerçek ve tüzel kişiler (Kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir.), gerekli uygunluk koşullarını sağlamak kaydıyla yatırımı kapsamında yapacağı harcamalardan, uygun kabul edilenlerin kamu katkısından karşılanmasını talep edebilir.

Bu alt tedbir kapsamında, mevcut işletmenin modernizasyonu ve mevcut işletmede yeni tesis kurulumunun yanında yeni işletme kurulumu da desteklenmektedir.

Süt Ürünleri İşleme Tesisi Hibeleri İşletmenin Sağlaması Gereken Koşullar

Destek için başvuran tüm işletmeler;

1. 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık cirosu ve/veya yıllık bilançosu 40 milyon TL’yi aşmayan küçük ya da orta ölçekli işletmeler kapsamında olmalıdır.

2. Mevcut işletmeler aşağıdaki kanunlarla belirtilen üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalıdır.

 • 5179 Sayılı Gıda Kanunu veya 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
 • 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı resmi gazetede yayınlanan “İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik”,

3. Ulusal Vergi Sistemine kayıtlı olmalıdır.

5. Yapılacak yatırımla ilgili  işletme;

a) Süt İşleyen İşletmeler (Bütçe Kalemi 1) 

 • Günlük en az 10 ton, en fazla 70 ton kurulu işleme kapasitesine sahip olmalıdır.
 • Günlük 10 ton/gün’den daha az kurulu işleme kapasitesine sahip olan işletmeler ise, yatırım sonunda günlük en az 10 ton kurulu işleme kapasitesine sahip olacağını ve “Çevre İzin Belgesi” veya “Çevre İzin ve Lisans Belgesi”ni temin edeceğini taahhüt etmek koşuluyla başvuruda bulunabilir. Başvuru kabul edilirse söz konusu taahhüt yatırım sonunda belgelendirilmeli ve son ödeme talep paketi ile birlikte başvurunun yapıldığı İl Koordinatörlüğüne sunulmalıdır.

b) Süt Toplayan Üretici Örgütleri (Bütçe Kalemi 2)

 • Günlük en fazla 70 ton süt toplama kapasitesine sahip olmalıdır.
 • 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ya da 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu ya da 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş olmalıdır.
 • Üretici Örgütü bir yıldan fazla süre mevcut ve faaliyette olmalıdır.

Süt Ürünleri İşleme Tesisi Hibeleri Başvuru Sahibinin Sağlaması Gereken Koşullar

1. Başvuru sahibi (tüzel kişilik ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) başvuru sunulduğu tarihte 65 yaşın üzerinde olmamalı (66 yaşından gün almış olmamalıdır).

2. Başvuru sahibi; gerçek/tüzel  kendisi veya bir daimi çalışanı; 

•Başvuru yapılan alanda Tarım Meslek veya Teknik Lisesi diploması veya ilgili alanda uzmanlık üzerine ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora diplomasına sahip olmalıdır,

Veya;

•Tarım veya ilgili bir uzmanlık alanında en az 3 yıl çalıştığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan hizmet  dökümü,

Veya;

•Hayvan kayıt sistemine en az 3 yıl kayıtlı olduğunu gösteren belge ibraz edilmelidir.

Başvuramayacak Olanlar

Aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birinin varlığı halinde, diğer tüm koşullar sağlansa dahi destek almak amacıyla başvurulamaz.

(a) Haklarında iflas, konkordato veya tasfiye kararı alınanlar, malvarlığı veya işlerinin yönetimi atanmış kayyum veya vasi tarafından idare edilenler,

(b) Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal hükümleri uyarınca, sosyal sigorta primi veya vergi yükümlülüğü bulunup ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyenler,

(c) Hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet, irtikap veya rüşvet suçlarından kesin hüküm giymiş olanlar,

(d) Başvuru aşamasında, proje uygulama ve uygulama sonrası dönemde TKDK tarafından kara listeye alınanlar,

(e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

IPARD KAPSAMINDA UYGUN OLAN VE UYGUN OLMAYAN HARCAMALAR

Uygun Harcamalar

 • Makine–ekipman alımı,
 • Yapım işleri,
 • Hizmet alımı (genel harcamalar) ve
 • Görünürlük harcamaları destek tutarının belirlenmesine esas olacak uygun harcamalardır.

Uygun Olmayan Harcamalar

Aşağıda belirtilenler uygun olmayan harcamalar olarak kabul edilmekte olup, bu harcamalar için destek talebinde bulunulamaz. §

 • Arazi ve mevcut binaların satın alınması,
 • İkinci el makine ve ekipman alımı,
 • Canlı hayvan satın alınması,
 • Zirai ürün haklarının,
 • Yıllık bitkilerin ve onların ekimlerinin satın alınması,
 • KDV ve ÖTV dâhil olmak üzere vergi ve harçlar,
 • Gümrük resmi ve ithalat vergileri,
 • İşletme giderleri,
 • Bakım ve amortisman giderleri,
 • Her türlü kira gideri, § Kiralayanın marjı, faizin yeniden finansman maliyetleri, işletme giderleri ve sigorta masrafları gibi kira-satın alma ile bağlantılı maliyetler,
 • Banka ücretleri, teminat masrafları ve benzeri ücretler,
 • Döviz-TL ile ilgili dönüşüm masrafları, ücretleri ve kambiyo kayıpları,Para cezaları, mali cezalar ve dava masrafları,
 • Faydalanıcı tarafından yapılan ayni katkılar,Yardımın yönetimi ve uygulanmasında kamu idaresi tarafından üstlenilen masraflar, yani Program Otoritesine ait masraflar ve özellikle genel giderler, kira giderleri ve yönetim, uygulama, izleme ve kontrol faaliyetlerinde istihdam edilen personelin maaşları.

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasi (Süt Ürünleri İşleme Tesisi Hibeleri) BAŞVURU KOŞULLARI Desteklenecek Yatırımlar

 • Bu program yalnız yukarıda belirtilen tanımlara uyan işletmelerce yapılacak yatırımlara ilişkindir. İşletmeler birden fazla tesisten oluşabilir.
 • Destekten faydalanabilmek için, yatırımların, yatırım sonunda yukarıda belirtilen “Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması” alt tedbiri ile öngörülen amaçlara uygun nitelikte olması şarttır.
 • Başvuru şartı olarak mevcut işletme ulusal minimum standartlara uygun olmalıdır.
 • Yatırım sonunda ilgili AB standartları karşılanmalıdır.
 • Yeni bir işletme kurulumu ya da mevcut işletme içinde yeni tesis kurulumu, süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması alt tedbiri çerçevesinde başvuru aşamasında ilde süt sektörüyle ilgili kapasite fazlası olmaması durumunda destek için uygundur.

Sağlanacak Mali Desteğin Şekli, Kaynağı, Uygun Harcama Tutarı ve Destek Miktarının Hesaplanması ve Taksit Sayısı

Şekli ve Kaynağı

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, AB ve Türkiye Cumhuriyeti eş-finansmanından oluşturulan IPARD Program Fonudur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

Uygun Harcama 

Tutarı Faydalanılacak desteğin parasal tutarının hesaplanmasında “uygun harcamalar” esas alınacaktır. Uygun harcamaların neler olduğu ekli dosyada  “Uygun Harcamalar” bölümünde açıklanmaktadır.

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması yönelik hazırlanacak projenin uygun harcamalar toplam tutarı;

a) Süt İşleyen İşletmeler (Bütçe Kalemi 1) için en az 50.000 avro ve en fazla 3.000.000 avro

b) Süt Toplayan Üretici Örgütleri (Bütçe Kalemi 2) için ise en az 25.000 avro ve en fazla 1.000.000 avrodur.

Destek Miktarının Hesaplanması 

Faydalanıcı tarafından, yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, bildirilen uygun harcama tutarının %50’sini Kamu Katkısı (AB ve Türkiye Cumhuriyeti Katkısı), diğer %50’sini ise Başvuru Sahibinin katkısı oluşturacaktır. Başka bir ifadeyle, uygun harcamaların %50 nispetindeki kısım için destek sağlanmaktadır. Ancak, aşağıdaki hallerde Kamu Katkısı oranları artacak, dolayısıyla başvuru sahibinin katkısı da buna bağlı olarak azalacaktır.

Taksit Sayısı: 

 • 0- 250.000 avro arasında ise ödeme tek taksitte yapılır.
 • 250.001 -1.000.000 avro arasında ise ödeme bir ya da iki taksitte yapılabilir.
 • 1.000.001-3.000.000 avro arasında ise ödeme bir, iki ya da üç taksitte yapılabilir.

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması (Süt Ürünleri İşleme Tesisi Hibeleri) BAŞVURU SAHİBİNİN SUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

Başvuru sahibi aşağıdaki bilgi ve belgeleri “Başvuru Paketi” şeklinde sunmak zorundadır.

Başvuru Paketi;

(a) Başvuru Formu ve ekleri,

(b) İş Planı

(c) Teknik Proje’den oluşmaktadır.

Başvuru Formu Ekinde Sunulacak Resmi Belgeler

Bu tedbir kapsamında yapılacak başvurular için hangi belgelerin zorunlu olduğu ve hangi belgelerin IPARD programı proje seçimine esas sıralama kriterlerini sağlamak için gerekli olduğu (zorunlu olmayan belgeler) aşağıda gruplandırılmıştır.

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Yatırımları için Zorunlu Ortak Belgeler (Bütçe Kalemi 1 ve Bütçe Kalemi 2) Gereken Ortak Zorunlu Belgeler:

1. Nüfus Cüzdanın Kopyası/Nüfus Kayıt Örneği

Başvuru sahibinin gerçek kişi olması durumunda kendisine, tüzel kişi olması durumunda tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişiye ait olmalı ve T.C. Kimlik numarası üzerinde yer almalıdır.

2. Noter Onaylı İmza Sirküleri

Sadece tüzel kişilerden istenmekte olup yetkili kişiye ait olmalıdır. (İmza sirkülerinin geçerlilik tarihi Kurum ile olası sözleşme imzalama tarihini kapsamalıdır.)

3. Vadesi Geçmiş Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge

Başvuru sahibi tarafından, ilgili Vergi Dairesinden resmi yazı olarak ya da internet vergi dairesinden çıktı olarak alınmalıdır. (Bu belgeler başvuru teslim tarihinden önceki 30 gün içerisinde alınmış olmalıdır.)

4. Vadesi Geçmiş Prim Borcu Olmadığına Dair Belge/Sistemde Kaydı Bulunmadığına Dair Resmi Yazı

Başvuru sahibi tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerinden resmi yazı olarak ya da Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesinden çıktı olarak alınmalıdır. (Bu belgeler başvuru teslim tarihinden önceki 30 gün içerisinde alınmış olmalıdır.)

5. Mesleki Yeterlilik Belgesi

Başvuru sahibi (gerçek kişi için kendisinin/tüzel kişiliklerde bir daimi çalışanın)

 • Başvuru yapılan alanda Meslek ve Teknik Lisesi diploması veya ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora diploması ya da
 • Tarım veya ilgili uzmanlık dalında en az 3 yıllık tecrübesini gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerinden almış olduğu hizmet dökümü ya da
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü/Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden Hayvan Kayıt sistemine en az 3 yıllık kaydını gösteren belge

6. İşletme Belgesi

Mevcut işletme için, iş güvenliği konusunda ulusal minimum standartları sağladığını gösteren bu belge Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinden alınmış olmalıdır. (Bu belge işletme son aya ait aylık prim ve hizmet dökümüne göre 50 ve daha fazla kişi istihdam ediyorsa alınmalıdır.)

7. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Mevcut işletme için, Belediyelerden ya da İl Özel İdarelerinden ya da Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliklerinden alınmış olmalıdır.

8. İşletme KOSGEB’e üye ise, KOBİ Bilgi Beyannamesi

İşletmede 250’den az kişi istihdam edildiği ve yıllık ciro ve/veya yıllık bilançosunun 40 Milyon TL’yi aşmadığını gösteren beyanname. (Bu belge Kurum başvuru çağrı ilanına çıktıktan sonra alınmış olmalıdır.)

9.İlde Kapasite Fazlası Olmadığına Dair Belge

Yeni bir işletme kurulması ya da mevcut işletme içinde yeni tesis kurulması durumunda, süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması alt tedbiri kapsamında başvuru aşamasında başvuru yapılan ilde süt sektörüyle ilgili kapasite fazlası olmadığını gösteren bu belge Gıda, ve Kontrol Genel Müdürlüğü/Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden alınmış olmalıdır. (Bu belge Kurum başvuru çağrı ilanına çıktıktan sonra alınmış olmalıdır.)

10. İşletme KOSGEB’e Üye Değil ise, Aylık Prim ve Hizmet Dökümü veya Sistemde Kaydı Bulunmadığına Dair Resmi Yazı

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerinden alınmış işletmenin son iki yıla ait (varsa) aylık prim ve hizmet dökümü veya Sistemde kaydı bulunmadığına dair resmi yazı. (İşletme KOSGEB’e üye değilse bu belge zorunludur ve başvuru teslim tarihinden önceki 30 gün içerisinde alınmış olmalıdır.)

11. Başvuru sahibi, yatırımın yapılacağı taşınmazın sahibi değil ise sağlaması gereken belgeler:

 • Başvuru sahibinin yatırımın uygulanacağı taşınmaz üzerinde üst hakkına sahip olduğunu gösteren, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı Tapu Sicil Müdürlüklerinden alınmış bir “resmi senet” VEYA
 • Sanayi Bölgelerinden alınmış arsa tahsis sözleşmesi VEYA
 • Maliye Bakanlığından alınmış “kullanım izni sözleşmesi” VEYA
 • Başvuru sahibinin taşınmaz üzerinde intifa hakkına sahip olduğunu gösteren, tapu sicil müdürlüklerinden alınmış bir “resmi senet” (Bu belge sadece yatırımın yapı ruhsatı gerektirmeyen yapım işlerini içermesi(mevcut binalarda yapılacak esaslı olmayan tadilat işleri için) veya yapım işlerini içermemesi durumlarında kabul edilebilir) VEYA
 • Noter onaylı kira sözleşmesi (Bu belge sadece yatırımın yapı ruhsatı gerektirmeyen yapım işlerini içermesi(mevcut binalarda yapılacak esaslı olmayan tadilat işleri için)veya yapım işlerini içermemesi durumlarında kabul edilebilir).

12. Takyidatlı Tapu Kayıt Belgesi

Başvuru sahibinin yatırımın uygulanacağı taşınmazlarına ait, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı Tapu Sicil Müdürlüklerinden alınmış belge (Bu belge Başvuru çağrı ilanından sonra alınmış olmalıdır.) (Başvuru sahibi yatırımın uygulanacağı arazinin sahibi değil ve arazi kullanım izni sözleşmesi veya arsa tahsis sözleşmesi getirmiş ise bu belge aranmaz.)

13. Banka/Tarım Kredi Kooperatifi Kredi Niyet Mektubu

Bankadan ya da Tarım Kredi Kooperatifinden kredi alınması durumunda, TKDK ile protokol imzalamış bir bankadan/ Tarım Kredi Kooperatifinden alınmış olmalıdır. (Bu belge Kurum başvuru çağrı ilanına çıktıktan sonra alınmış olmalıdır.)

14. Yatırımın Uygulama Alanına Ait Koordinat Bilgilerini Gösteren Belge

Kadastro Müdürlüğünden ya da Lisanslı Harita Bürolarından ya da Özel Harita Bürolarından alınmalıdır. (ITRF/ED50 koordinat sistemine göre). (Bu belge Kurum başvuru çağrı ilanına çıktıktan sonra alınmış olmalıdır.)

15. Müflis Olmadığına ve Konkordato İlan Etmediğine İlişkin Belge

Sadece tüzel kişilerde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Sicil Memurluğu’ndan temin edilmelidir. (Bu belge Başvuru çağrı ilanından sonra alınmış olmalıdır.)

16. Banka Hesap Bilgileri Tanımlama Formu

Banka hesap bilgileri faydalanıcı bilgileri ile aynı olmak zorundadır. Başvuru sahibi gerçek kişi ise, banka hesap adı gerçek kişiye, başvuru sahibi tüzel kişi ise banka hesap adı tüzel kişiliğe ait olmalıdır. Başvuru sahibi tarafından ilgili bankadan alınmalıdır. (Bu belge Başvuru çağrı ilanından sonra alınmış olmalıdır.)

17. Adli Sicil( Sabıka) Kaydı

Başvuru sahibine ait (tüzel kişi olması durumunda en fazla hisseye sahip ortağına ve tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişiye ait)sabıka kaydı. (Bu belge Başvuru çağrı ilanından sonra alınmış olmalıdır.)

18. Eksiklikler Listesi

Mevcut işletme için, Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili Genel Müdürlüğü’nün AB müktesebatı temelinde gıda işletmelerinin sınıflandırılması çalışması neticesinde düzenlenmiş bu belge (1 Nolu Belge, Ulusal Yetkili Otorite İçin Belge, 852/2004 Yapısal Gereklilikler İçin Kontrol Listesi, 853/2004 Özel Yapısal Gereklilikler İçin Kontrol Listesi) Gıda, ve Kontrol Genel Müdürlüğü )/ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden alınmış olmalıdır. (Bu belge Kurum başvuru çağrı ilanına çıktıktan sonra alınmış olmalıdır.)

19. İşletmenin Son Aya ait Aylık Prim ve Hizmet Dökümü veya Sistemde Kaydı Bulunmadığına Dair Resmi Yazı, 

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerinden alınmalıdır.(Bu belge başvuru teslim tarihinden önceki 30 gün içerisinde alınmış olmalıdır) 20.Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi* , Mevcut işletme için, halk sağlığı ve gıda hijyeni konularında ulusal minimum standartları sağlandığını gösteren bu belge Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü/Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden alınmalıdır. Mevcut işletmeler için daha önce ilgili belediyelerden, il özel idarelerinden, organize sanayi bölgesi tüzel kişiliklerinden alınmış “Çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesi” de geçerli olarak kabul edilecektir.

21.Kapasite Artırımına Gidecek ya da Yeni Kurulacak İşletmeler için Ön Kapasite Değerlendirme Raporu,

Yeni kurulacak işletmeler veya kapasite artırımına gidecek mevcut işletmeler için planlanan yatırımın IPARD programı kapasite sınırları içerisinde olduğunu gösteren bu belge Ticaret ve/veya Sanayi Odalarından alınmış olmalıdır.

Belgenin alınması amacıyla, planlanan yatırıma ait Teknik Projeye konu olan belgeler ve A10-Makine-Ekipman yerleşim planı ve listesi ile Ticaret ve/veya Sanayi Odalarına başvuru yapılmalıdır. Sunulan ön kapasite değerlendirme raporunun kopyası başvuru tarihinden önceki 30 gün içerisinde Ticaret ve/veya Sanayi Odalarından onaylı olmalıdır. Noter ve TKDK İl Koordinatörlüğü tarafından onaylanmış kopyalar geçerli olarak kabul edilmeyecektir.

 Süt İşleyen İşletmeler (Bütçe Kalemi 1) için Zorunlu Belgeler 

22.Müflis Olmadığına ve Konkordato İlan Etmediğine İlişkin Belge, 

Sadece tüzel kişiliklerde, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Sicil Memurluğu’ndan temin edilmelidir. (Bu belge Kurum başvuru çağrı ilanına çıktıktan sonra alınmış olmalıdır.)

23.Faaliyet Belgesi, 

Başvuru sahibinin tüzel kişilik olması durumunda, tüzel kişiliğin faaliyet alanını gösteren belge Sanayi ve/veya Ticaret Odalarından alınmış olmalıdır. Faaliyet belgesi üzerinde yer alan iş-faaliyet konusu açıkça belirtilmelidir. (Bu belge Kurum başvuru çağrı ilanına çıktıktan sonra alınmış olmalıdır.)

24.Tüzel Kişiliğin Ortaklık Yapısını ve Hisse Oranlarını Gösteren Belge, 

Sadece tüzel kişilerde Sanayi ve/veya Ticaret Odalarından alınmalıdır. (Bu belge Kurum başvuru çağrı ilanına çıktıktan sonra alınmış olmalıdır.)

25.Mevcut İşletmeler için Kapasite Raporu, 

Mevcut işletme için, işletmenin günlük işleme kapasitesini gösteren belge Sanayi ve/ veya Ticaret Odası’ndan alınmış olmalıdır. Belgenin kopyası sunulmuş ise, kopya başvuru tarihinden 30 gün önce Sanayi ve/veya Ticaret Odasından onaylı olmalıdır. Noter veya İl Koordinatörlüğünden onaylı kopyalar geçerli sayılmayacaktır. (Bu belgenin geçerlilik süresi sözleşme imzalanma tarihini kapsamalıdır.)

26.Çevre İzin Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi Alınmasına Gerek Olmadığına Dair Resmi Yazı

Mevcut işletme için, çevre koruma konusunda ulusal minimum standartları sağladığını gösteren bu belge Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden alınmış olmalıdır. (Kapasite raporunda 10 ton/gün ve üzerinde işleme kapasitesine sahip işletmeler için)Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, bir sene boyunca geçerli olan “Geçici Faaliyet Belgesi” alabilen ve mevcut işletme kapsamında başvuruda bulunan başvuru sahipleri uygun kabul edilip, sözleşme imzalama aşamasında Çevre İzin Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi Kurumumuza sunmakla yükümlüdürler. (Bu belgenin geçerlilik süresi sözleşme imzalanma tarihini kapsamalıdır.) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, “Çevre İzin Belgesi” veya “Çevre İzin ve Lisans Belgesi” almaya gerek olmadığı durumlarda, başvuru sahipleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı /Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden alınmış resmi yazı sunmakla yükümlüdürler. (Bu belge Başvuru çağrı ilanından sonra alınmış olmalıdır)

27.Üretim İzni Belgesi/Belgeleri,

13.12.2010 tarihinden önce faaliyet gösteren mevcut işletme için, 5179 sayılı Gıda Kanununa göre, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü/ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden alınmış olmalıdır.

Süt Toplayan Üretici Örgütleri (Süt Toplama Merkezleri)(Bütçe Kalemi 2) için Zorunlu Belgeler 

28.Ekspertiz Raporu, 

Mevcut süt toplama merkezi için, üretici örgütünün günlük süt toplama kapasitesini gösteren belge Sanayi ve/veya Ticaret Odası’ndan alınmış olmalıdır. Belgenin kopyası sunulmuşsa, kopya başvuru tarihinden 30 gün önce Sanayi ve/veya Ticaret Odası’ndan onaylı olmalıdır. Noter veya İl Koordinatörlüğünden onaylı kopyalar geçerli sayılmayacaktır. (Bu belgenin geçerlilik süresi sözleşme imzalanma tarihini kapsamalıdır.)

29.5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanuna Göre Kurulmuş Üretici Örgütünün Güncel Tüzüğü, 

Başvuru sahibi 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanuna göre kurulmuş üretici örgütü ise; güncel tüzük Tarım Reformu Genel Müdürlüğü / Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden onaylı olmalıdır.

30.1163 Sayılı Kooperatif Kanununa Göre Kurulmuş Üretici Örgütünün Ana Sözleşmesi, 

Başvuru sahibi 1163 sayılı Kooperatif Kanununa göre kurulmuş üretici örgütü ise, ana sözleşme Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü/ Tarım Reformu Genel Müdürlüğü / Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden onaylı olmalıdır.

31.1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanununa Göre Kurulmuş Üretici Örgütünün Ana Sözleşmesi, 

Başvuru sahibi 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu’na göre kurulmuş üretici örgütü ise; ana sözlşemesi Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Bölge Müdürlüklerinden/ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden onaylı olmalıdır.

32. Yönetim Kurulu Karar Defterinin Noter Onaylı İlgili Kısmı, 

Üretici örgütünün güncel yönetim kurulu üyelerinin bu pozisyon için atama kararını içeren yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısmı noter onaylı olmalıdır. (Bu belge Kurum Başvuru çağrı ilanından sonra alınmış olmalıdır.)

IPARD Programı Sıralama Kriterleri İçin Gerekli Belgeler (Bu belgeler zorunlu değildir) 

1. Noter Onaylı Tedarik Sözleşmesi, Başvuru sahibinin, hammaddesinin en az %30’unu sözleşmeli üreticilerden veya üretici örgütüne üye bir üreticiden sağladığına dair sözleşme. (Bu belgenin geçerlilik süresi sözleşme imzalanma tarihini kapsamalıdır.) (Bütçe Kalemi 1 ve Bütçe Kalemi 2 için)

2. Noter Onaylı Tedarik Sözleşmesi, “Süt Üreten Tarımsal İşletmeler” alt-tedbirinden yararlanan ve/veya “Süt Üreten Tarımsal İşletmeler” alt-tedbirinden yararlanmak üzere başvurusunu yapmış bir tarımsal işletme ile yapılmış sözleşme (Bütçe Kalemi 1 için)

3. Üretici Örgütünün Üye Sayısını Gösteren Resmi Belge, Başvuru sahibi üretici örgütü ise bu belge istenir. (Bütçe Kalemi 2 için) (Bu belge Kurum başvuru çağrı ilanına çıktıktan sonra alınmış olmalıdır.) Üretici örgütü, 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanununa göre kurulmuş ise bu belge Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Bölge Müdürlükleri/Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından onaylanmış olmalıdır.

Eğer üretici örgütü 1163 sayılı Kooperatif Kanununa göre kurulmuş ise bu belge Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlükleri/ Tarım Reformu Genel Müdürlüğü/ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri tarafından onaylanmış olmalıdır.

Eğer üretici örgütü 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanu’na göre kurulmuş ise bu belge Tarım Reformu Genel Müdürlüğü/ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri tarafından onaylanmış olmalıdır.


Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması (Süt Ürünleri İşleme Tesisi Hibeleri) IPARD Programı Sıralama Kriterlerine Göre Puanlama

İş Planı Değerlendirmesi ve Puanlaması İş planı 3 ana başlıkta ve toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Bunlar sırasıyla;

1) Mali Değerlendirme (65 Puan) 

a) Başvuru sahibinin mevcut mali durumunun değerlendirilmesi (40 Puan)

MALİ DEĞERLENDİRME
Başvuru Sahibinin Mevcut Mali Durumunun Değerlendirilmesi

 

b) Başvuru Sahibinin Projesinin Değerlendirilmesi (25 Puan)

•Projenin Mali Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi

•Proje Karlılığının Değerlendirilmesi (Net Bugünkü Değer)

•Projenin Duyarlılık Analizi (25 puan)

2) Başvuru Sahibinin Yönetim ve Teknik Kapasitesinin Değerlendirilmesi (15 Puan)

•Başvuru sahibinin yönetim ve organizasyon kapasitesi (7 Puan)

•İşletmenin teknik yapısı (8 Puan)

3) Pazarlama Kapasitesinin Değerlendirilmesi (20 Puan)

•Rekabet gücü (10 puan)

•Pazar payı (10 Puan)

İş planına göre puanlaması yapılan tüm uygun yatırımlar, IPARD programında belirlenen “Proje Seçimine Esas Sıralama Kriterlerine” göre tekrar değerlendirilir ve puanlanır. IPARD programında belirlenmiş kriterler çerçevesinde, projelere aşağıdaki tabloda belirtilen puanlar verilir.

Süt Üreten Tarımsal İşletmeler için puan tablosu;

Süt İşleyen İşletmeler İşletmeler (Bütçe Kalemi 1) için puan tablosu;

Kriter

Puan

Yatırımın, yan ürünlerin işlenmesi ile ilgili olması,

30

Ham maddenin en az %30’unun sözleşmeli üreticilerden veya üretici örgütüne üye bir üreticiden sağlanması

30

Yatırımın gıda güvenliği yönetim sistemlerinin kurulmasını içermesi

20

Süt işleyen işletmenin, (101-1) “Süt Üreten Tarımsal İşletmeler” alt tedbirinden yararlanan ve/veya bu alt tedbirden yararlanmak üzere başvurusunu yapmış bir tarımsal işletme ile tedarik sözleşmesi bulunması ve teknik planında “pilot entegre süt toplama ve işleme ağı” uygulama çalışmasını ham maddesinin en az %25’ini tarımsal işletmeden almak şartıyla gösterebilmesi

3

TOPLAM

100

Üretici Örgütü Süt Toplama Merkezi (Bütçe Kalemi 2) için Puanlama Tablosu;

Kriter

Puan

Süt toplama merkezinin 500’den fazla üyeye hizmet vermesi

50

Ham maddenin en az %30’unun sözleşmeli üreticilerden veya üretici örgütüne üye bir üreticiden sağlanması

50

TOPLAM

100


Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması (Süt Ürünleri İşleme Tesisi Hibeleri) Başvurunun Reddedilmesi 

Başvuru Sahiplerine, başvuruları ile ilgili TKDK’nın kararı yazılı olarak bildirilir.

Başvurununreddedilmesine ilişkin olası nedenler tahdidi olmaksızın aşağıda listelenmiştir.

 • Başvurunun eksik olması veya başvuru çağrı rehberinde belirtilen koşulları karşılamaması,
 • Başvuru sahibinin gerekli şartları taşımaması,
 • Projenin IPARD programı hedeflerini taşımaması, ekonomik ve mali açıdan yetersiz olması ve sürdürülebilir olmaması,
 • Projenin, tedbir ve alt tedbir ile ilgili olmaması,
 • Başvuru sahibinin mali düzeyi ve işletme kapasitesinin yatırımı gerçekleştirmeye yeterli olmaması,
 • Yatırımın, teknik ve mali açıdan seçilmiş olan diğer projelere göre yetersi olması,
 • Proje, olumlu görüş için gerekli kalite kriterlerini karşıladığı halde, benzer bir başka projenin daha yüksek puan almış olması,
 • Talep edilen destekleyici belgelerin bir ya da birkaçının belirtilen son tarihe kadar teslim edilmemiş olması,
 • Başvuru sahibinin sunmuş olduğu tapu kaydında ipotek haciz veya ihtiyati tedbir olması durumunda,
 • Yatırım kapsamındaki alımlarla ilgili olarak,“Teklif Alma Kuralları”na ilişkin rehberde belirtilen ve projenin reddedilmesini gerektirecek durumların tespit edilmesi,
 • Toplam uygun harcama tutarının sözleşme tarihi itibari ile avro cinsinden değerinin, bu alt-tedbir için belirlenmiş minimum sınırın altında olması,
 • Sözleşme aşamasında, başvuru sahibi tarafından uygunluk kriterlerinin karşılanmaması,
 • Yatırımı TKDK tarafından desteklenmek üzere seçildiği halde, başvuru sahibinin
 • Sözleşme imzalamaya davet mektubunu aldıktan sonra 5 iş günü içerisinde sözleşme imzalamaması,
 • Başvuru sahibinin sözleşme imzalanmadan önce yatırımına başlaması.

TKDK ONAYI SONRASINDA UYGULAMA KOŞULLARI:

SÖZLEŞME

Sözleşme İmzalanması Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin desteklerden yararlanabilmesi için Sözleşme imzalaması önkoşuldur. Projeleri, TKDK tarafından desteklenmek üzere kabul edilen başvuru sahiplerine bildirim yapılır ve hazırlanmış taslak sözleşme kendilerine gönderilir. Başvuru sahiplerinin taslak sözleşmeye 10 gün süreyle itirazda bulunma hakları vardır. Yapılacak itirazlar 10 gün içinde TKDK tarafından karara bağlanır. Daha sonra başvuru sahibi sözleşmeyi 5 (beş) iş günü içerisinde imzalamak üzere davet edilir. Davet mektubunun kendisine tebliğinden itibaren 5 iş günü içerisinde sözleşmesini imzalamayan başvuru sahibinin, projesi reddedilmiş sayılır.

Ödeme Talebi, Ödeme Öncesi Yerinde Kontroller ve Ödeme Ödeme Talebi Nasıl Yapılır?

Ödemeler faydalanıcı tarafından hazırlanan Ödeme Talep Paketlerine göre yapılacaktır. Faydalanıcı hazırlamış olduğu ödeme talep paketi ile Kurum’dan ödeme talebinde bulunur. Sözleşmenin ilgili hükmü uyarınca, faydalanıcı her bir taksit için TKDK’ya, Ödeme Talep Paketi’ni uygun ve tam bir şekilde sunmakla yükümlüdür.

Ödeme Talep Paketi (ÖTP) Nedir?

Tamamlanan taksitin ödeme talebini yapmak üzere faydalanıcı tarafından hazırlanan pakettir. ÖTP’nin İçeriği Ödeme Talep Paketinin içeriği her bir alt tedbir ve taksite göre farklı özellikler arz eder. Aynı alt tedbir seviyesinde bile, farklı yatırım kalemleri için farklı Ödeme Talep Paketi içeriği gerekebilir. Faydalanıcı biri orijinal diğer ikisi kopya olmak üzere toplam 3 adet ÖTP’yi İl Koordinatörlüğüne sunar.

ÖTP Ne Zaman Nereye Teslim Edilmelidir? 

ÖTP teslim tarihi Sözleşmede belirtilmektedir. Faydalanıcı, Sözleşmede belirtilen tarihte Ödeme Talep Paketini tam olarak ilgili İl Koordinatörlüğüne teslim etmek zorundadır.

ÖTP’yi Kim Teslim Edebilir?

Gerçek Kişilerde; faydalanıcının kendisi veya noter onaylı vekâlet belgesine sahip vekili, Tüzel Kişilerde; tüzel kişiliği yasal olarak temsil ve ilzama yetkili kişi veya kendisinin bulunmadığı durumda tüzel kişiliği yasal olarak temsil ve ilzama yetkili kişinin noter aracılığıyla vekâlet verdiği kişi tarafından ilgili TKDK İl Koordinatörlüğüne teslim edilir.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam60
Toplam Ziyaret147748